Politika privatnosti


Politika privatnosti

metaoglasi.com

(Datum poslednje izmene 05.04.2022. godine)

I UVOD

Ringeri GmbH je vlasnik i lice koje upravlja elektronskim (Internet) oglasnikom koji se sastoji od internet portala (u daljem tekstu: Metaoglasi.com platforma ili Platforma) i koji omogućava širokom krugu posetilaca i korisnika (u daljem tekstu: Korisnik) da:pregledaju oglase drugih Korisnika, da registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koja se pružaju, kao I da objavljuju sopstvene oglasne poruke pod propisanim uslovima (u daljem tekstu: korišćenje).

Ova Politika privatnosti zajedno sa Pravilima i uslovima korišćenja reguliše prikupljanje, obradu I korišćenje ličnih i ostalih podataka svih Korisnika Metaoglasi.com sajta.

Pristupanjem i korišćenjem Platforme, i korišćenjem dostupnih usluga i funkcionalnosti, svi Korisnici daju saglasnost i prihvataju da Metaoglasi.com prikuplja, obrađuje i koristi informacije, odnosno lične podatke, na način utvrđen ovom Politikom privatnosti u svojstvu rukovaoca ličnih podataka.

II KOJE TIPOVE LIČNIH PODATKA PRIKUPLJAMO

A) Lični podaci koje prikupljamo

Podaci i informacije koje Korisnici ostavljaju direktno ili koje Metaoglasi.com generiše prilikom registracije korisničkog Naloga ili objavljivanja oglasa na Platformi:

·         Kontakt podaci koji mogu uključivati: lično ime i prezime, broj kontakt telefona, e-mail adresu, adresa stanovanja ili druga priložena adresa bilo adresa boravka ili adresa nalaženja oglašene stvari; broj pasoša (kao opciono polje) za lica koja nisu državljani Republike Srbije.

·         Informacije o Korisničkom nalogu: korisničko ime, lozinka, podešavanja korisničkog Naloga i druge odabrane opcije kao što su sačuvani oglasi, pretrage i drugo, kao i podaci o oglasima sa Korisničkog naloga;

·         Podaci i informacije iz korespodencije koje Korisnik vodi sa administracijom Metaoglasi.com, bez obzira ko je inicijator korespodencije; kao i korespodencija koju Korisnik vodi sa drugim Korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar Platforme;

·         Fotografije i slike sa Korisničkog naloga i objavljenih oglasa.

Metaoglasi.com takođe automatski prikuplja, obrađuje i koristi određene pseudonimizirane informacije, odnosno podatke, u vezi sa načinom na koji Korisnici koriste Metaoglasi.com internet stranu; uređajima i ključnim rečima koje se koriste prilikom pretrage, posećivanja i korišćenjafunkcionalnosti Platforme; lokacijom sa koje Korisnik pristupa Platformi.

Informacije u vezi sa ovim podacima mogu biti u vidu:

·         Podaci o uređajima sa kojih Korisnici pristupaju Platformi: operativni sistem i njegovu verziju, marku i tip uređaja, podatke o internet mreži sa koje pristupate Platformi;

·         Informacije u vezi sa korišćenjem metaoglasi.com internet strane;

·         Podaci o lokaciji u formi IP adresa;

Svrha prikupljanja navedenih informacija, odnosno podataka, je unapređenje rada preformansi I funkcionalnosti Platforme na OS i uređajima, lakše razumevanje i brža ispravka tehničkih grešaka u radu Platforme kao i radi prikazivanja reklama Korisnicima, ne koriste se za ličnu identifikaciju osoba.

B) Korišćenje kolačića i sličnih tehnologija

Metaoglasi.com platforma koristi kolačiće (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se smeštaju na uređaj posetilaca internet stranica i koriste se za poboljšanje efikasnosti funkcionisanja internet stranica kao i za pružanje određenih informacija vlasnicima tih internet strana.

Prema Posetiocima Metaoglasi.com platforme može koristiti privremene i trajne kolačiće u svrhu boljeg razumevanja kako Korisnici komuniciraju sa Platformom, da bi se pratila ukupna upotreba i rutiranje internet saobraćaja na Internet strani, u svrhu unapređenja Platforme i njenih funkcionalnosti, u svrhu prikazivanja reklama Korisnicima.

Privremeni kolačići omogućavaju određene karakteristike Internet strane i brišu se iz računara kada se Korisnik diskonektuje ili napusti Platformu. Trajni kolačići ostaju i nakon zatvaranja Internet pretraživača i mogu biti korišćeni i pri narednim posetama Metaoglasi.com platformi.

Trajni kolačići mogu biti uklonjeni praćenjem uputstva za pomoć samog internet pretrazivača. Dodatno, većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali je moguće promeniti opcije samog pretraživača da ih ne prihvata bez prethodne autorizacije za sve internet strane koje Korisnik posećuje.

III U KOJE SVRHE PRIKUPLJAMO LIČNE PODATKE KORISNIKA

Lične podatke Korisnika Metaoglasi.com prikuplja i obrađuje u različite svrhe koje mogu proisticati iz zakonskih obaveza ili ugovorne obaveze ka Korisnicima koje su definisane zakonima Republike Srbije i Uslovima korišćenja Metaoglasi.com platforme.

A) Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika se vrši putem Korisničkog naloga i neophodna je zarad nesmetanog pružanja usluga Korisnicima, funkcionisanja određenih opcija Platforme i izvršavanja zakonske obaveze jasne identifikacije oglašivača iz Zakona o oglašavanju; kao i u cilju lakšeg uspostavljanja i realizacije ugovornog odnosa između Korisnika I Ringeri GmbH

B) Nesmetan rad i funkcionisanje Platforme

Podaci kao što su informacije o uređajima koje Korisnici koriste za pristupanje Platformi, tehnologija kolačića i srodne tehnologije (kao što su alati za automatski unos Korisničkog sadržaja, odnosno oglasa), kao i podaci u vezi sa ključnim rečima korišćenim u pretrazi i drugo, omogućavaju rad Platforme, nesmetano funkcionisanja dostupnih usluga.

C) Pružanje usluga Korisnicima

D) Marketing

Podaci koje Metaoglasi.com prikuplja se mogu povremeno koristiti zarad komunikacije i obaveštavanja Korisnika o novostima (news letter) i promenama na Platformi, slanja različitih promotivnih ponuda i obaveštavanja o poslovnim aktivnostima Metaoglasi.com-a. Svaki registrovani Korisnik ima mogućnost odjave sa news letter liste, odnosno upravljanja saglasnošću da li će omogućiti korišćenje svojih ličnih podataka u navedenu svrhu obrade.

Dodatno, Metaoglasi.com sme, u skladu sa zakonskim regulativama Republike Srbije, podeliti prikupljene lične podatke Korisnika sa trećim licima, kao pružaocima usluga Metaoglasi.com i obrađivačima, a u cilju ostvarivanja marketinških i promotivnih kampanja, i slanja sadržaja od marketinškog značaja.

Ukoliko Korisnik odluči da se odjavi sa newsletter liste, Metaoglasi.com zadržava pravo kontakta sa Korisnikom ukoliko je pitanje poslovno-ugovornog karaktera i u vezi sa bilo kojom stavkom iz Uslova korišćenja Platforme.

IV NAČINI NA KOJE KORISTIMO PRIKUPLJENE PODATKE

Sve podatke o ličnosti i druge lične podatke Korisnika, Metaoglasi.com prikuplja, obrađuje i koristi isključivo u skladu sa važećim propisima i zakonima Republike Srbije, a u cilju ispunjenja ugovorne obaveze prema Korisnicima usluga i zakonske obaveze prema važećim propisima; zarad zaštite spostvenih poslovnih interesa i zaštite interesa svojih Korisnika; očuvanja bezbednosti Korisnika, javnog interesa i javne bezbednosti; u cilju poboljšanja pruženih usluga i korisničkog iskustva. Neke od podataka i informacija Metaoglasi.com koristi jer postoji zvanični pristanak Korisnika za prikupljanje, obrađivanje i korišćenje datih podataka. Takav pristanak se može povući u bilo kom trenutku.

Sve informacije i podatke koje Metaoglasi.com dobija od Korisnika mogu biti korišćeni na sledeće načine, ali ne isključivo:

·         Za kreiranje i administraciju Korisničkog naloga na Metaoglasi.com platformi, može koristiti kontakt podatke, informacije o Korisničkom nalogu i drugo.

·         Za održavanje Korisničkog sadržaja u skladu sa važećim propisima i Uslovima korišćenja, a u cilju sprečavanja objave nezakonitog, neprimerenog ili eksplicitnog sadržaja, Metaoglasi.com može koristiti podatke prikupljene o oglašenim artiklima.

·         Za unapređenje usluga i korisničkog iskustva, i uvođenje novih funkcionalnosti, Metaoglasi.com može koristiti podatke iz korespodencija vođenih sa administracijom Metaoglasi.com.

·         Za sprečavanje krivičnih dela i pružanje pomoći državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno kao pomoć pri rešavanju građanskih sporova.

·         Za analizu iskorišćenosti i upotrebe Metaoglasi.com internet strane, i generisanje statističkih podataka u vezi sa korišćenjem Platforme.

V DELJENJE I PRENOS PODATAKA

U skladu sa važećim propisima i zakonima, Metaoglasi.com prikupljene podatke Korisnika može podeliti sa trećim licima u sledećim situacijama:

·         Kada postoji izričiti pristanak Korisnika vlasnika ličnih podataka.

·         Kada postoji zvanični zahtev i ispravno formulisan nalog državnog organa.

·         Kada je podela podataka neophodna zarad održanja ugovorne obaveze koju Metaoglasi.com ima sa Korisnicima.

A) Nepersonalizovani podaci

Određene podatke koji ne uključuju lične podatke i na osnovu kojih nije moguća lična identifikacija Korisnika (posebne depersonalizovane forme podataka koje garantuju anonimnost), Metaoglasi.com sme podeliti sa partnerima ili sa generalnom javnošću.

B) Treća lica kao pružaoci usluga

Metaoglasi.com ima prava da angažuje treća pravna ili fizička lica koja pomažu u pružanju usluga ili direktno pružaju usluge u ime Metaoglasi.com ograničenja, usluge održavanja, upravljanje bazom podataka, internet analitičare i usavršavanje karakteristika Internet strane) ili koja pomažu u analiziranju korišćenja pomenutih usluga. Ova treća lica imaju pristup informacijama koje Metaoglasi.com prikuplja od Korisnika samo radi obavljanja ovih zadataka u njegovo ime, primenjuju adekvatne mere bezbednosti i obrađuju podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

C) Poslovni Transferi

Metaoglasi.com možemo prodati, prebaciti ili na drugi način podeliti neka ili sva osnovna sredstva, uključujući lične podatke prikupljene od Korisnika u slučaju spajanja, pripajanja, reorganizacije ili prodaje osnovnih sredstava ili u slučaju bankrota.

D) Poštovanje zakona i saradnja sa državnim organima

Metaoglasi.com sarađuje sa državnim organima radi usklađivanja sa zakonom, kao i sa službenim i drugim licima koja su odgovorna za primenu zakona. Metaoglasi.com će učiniti dostupnim bilo koji podatak prikupljen Korisnika državnim organima i njihovim službenicima u skladu za zakonom I zahtevom.

E) Medjunarodni transfer

Prikupljeni lični podaci Korisnika mogu biti prebačeni ili održavani na računarima koji se nalaze izvan Republike Srbije, zbog čega nivo zaštite i odgovarajućih mera zaštite može biti neadekvatan odnosno neprimeren nivou zaštite u Republici Srbiji, sve u smislu čl. 69 st. 1 t. 1 Zakona o zaštiti ličnih podataka.

VI PRAVA VLASNIKA LIČNIH PODATAKA

Korisnici koji su vlasnici ličnih podataka koje Metaoglasi.com prikuplja imaju pravo na uvid u sve lične podatke koji su prikupljeni, kao i pravo da zatraže da im svi lični podaci koje Metaoglasi.com skladišti budu dostavljeni u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnik podataka ima sledeća posebna prava:

1.    Pravo na informisanje: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo na informisanje o tome da li Metaoglasi.com koji je rukovalac podacima vrši obradu njegovih ličnih podataka i na koji način.

2.    Pravo pristupa: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo pristupa svojim ličnim

podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom.

3.    Pravo na ispravku: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija I adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.

4.    Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da traži da Ringeri GmbH koji je rukovalac podacima izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke. Nakon podnetog zahteva Ringeri GmbH će obavestiti Korisnika o pravnim posledicama brisanja i opoziva pristanka, a koji se odnosi na nemogućnost sprovođenja dalje svrhe obrade (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja usluga koje putem Metaoglasi.com). Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje ličnih podataka Korisnika može da dovede do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja potraživanja u građanskim sporovima.

5.    Pravo ograničavanja obrade: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da traži od Ringeri GmbH koji je rukovalac podacima ograničenje u obradi njegovih podataka (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja usluga koje pruža Ringeri GmbH).

6.    Pravo prenosivosti podataka: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka koji se obrađuju može zahtevati prenos tih podatka na drugog rukovaoca.

7.     Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.U slučaju povrede ličnih podataka, Korisnik koji je vlasik ličnih podataka ima pravo da o tome bude obavešten bez odlaganja. U slučaju da Korisnik koji je vlasnih ličnih podataka smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti zvaničnu tužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Rukovalac ličnim podacima Korisnika je Ringeri GmbH, kompanija koja je vlasnik i lice koje upravlja Metaoglasi.com platformom. Lične podatke Korisnika Ringeri GmbH će čuvati najduže 30 dana od dana brisanja korisničkog naloga, osim ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza čuvanja podataka u dužem vremenskom trajanju, odnosno roku (npr. 30 dana za lične podatke koji se prikupljaju od oglašivača, 2 godine podaci o reklamacijama korisnika). Za više informacija o obradi ličnih podataka Korisnika, pogledati odeljak Kontakt.

VII BEZBEDNOST

Ringeri GmbH preduzima administrativne, fizičke i elektronske mere osmišljene da zaštite lične podatke I informacije Korisnika od neovlašćenog pristupa. Lični podaci Korisnika se čuvaju u bazama I serverima zaštićenim savremenim bezbednosnim tehnologijama, a pristup ličnim podacima Korisnika imaju isključivo zaposleni koji su prošli adekvatnu obuku.

U vezi sa bezbednošću podataka Metaoglasi.com primenjuje prepoznate standarde sigurnosti informacija:

·         Sprovodi tehničke i organizacijske mere zaštite zasnovane na proceni rizika;

·         Proverava prikupljanje informacija, čuvanje i načine obrade;

·         Testira organizacijske i tehničke mere zaštite;

·         Preuzima mere koje mogu identifikovati i/ili sprečiti neovlašćeno prikupljanje I zloupotrebu ličnih podataka;

·         Koristi savremene načine zaštite svih identifikacionih podataka i drugih osetljivih informacija koristeći najnovije vidove enkripcija SAP Customer Data Cloud rešenja, poput: AES-256 algoritam za enkripciju ličnih podataka; PBKDF2 algoritam za zaštitu šifara i lozinki; HMAC-SHA1 za dodatnu zaštitu već postojećih podataka.

Ringeri GmbH će izvršiti zakonsku obavezu i obavestiti Korisnike o svakom narušavanju bezbednosti, poverljivosti ili integriteta nekodiranih elektronski sačuvanih ličnih podataka, a u skladu sa važećim zakonskim propisima. Obaveštenje o narušavanju bezbednosti podataka Ringeri GmbH će poslati elektronskom poštom ili upadljivom objavom na Internet strani u najkraćem mogućem roku i bez neopravdanog odlaganja, ukoliko je to u skladu sa

 1) legitimnim potrebama sprovođenja zakona ili

 2) bilo kojim merama neophodnim da se utvrdi obim povrede privatnostii I povrati integritet sistema podataka.

VIII LINKOVI ZA DRUGE INTERNET STRANE

Metaoglasi.com Internet strana sadrži linkove za druge internet strane. Ukoliko Korisnik izabere da poseti reklamni sajt klikom na reklamni link ili neki drugi tip reklame, ili klikom na link neke treće strane, biće preusmeren na internet stranu trećeg lica. Činjenica da Ringeri GmbH povezuje internet stranu Metaoglasi.com sa internet stranom trećeg lica, ili postavlja reklamne linkove ili neki drugi tip reklame ne predstavlja odobrenje, ovlašćenje ili povezivanje sa tim trećim licem, niti to predstavlja odobrenje njihove politike o zaštiti informacija i privatnosti. Metaoglasi.com ne preuzima kontrolu nad internet stranama trećih lica niti je upoznat sa uslovima korišćenja i obradom ličnih podataka tih internet strana. Korisnici se savetuju da pre korišćenja gorepomenutih strana obavezno pročitaju njihove pravilnike i uslove.

IX POLITIKA NAŠE KOMPANIJE PREMA DECI

Usluge koje pruža preko Metaoglasi.com platforme nisu namenjene maloletnicima. Ringeri GmbH ne prikuplja svesno ni namerno lične podatke maloletnika. Roditelj ili zakonski staratelj koji primeti da je maloletno lice u njihovoj brizi dalo njihove ili podatke trećeg lica bez pristanka, a zarad registrovanja Naloga na Metaoglasi.com, prijavu može poslati na info@metaoglasi.com

X KONTAKT

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, zaštiti privatnosti na Metaoglasi.com platformi i načinu prikupljanja, obrade i korišćenja ličnih podataka Korisnika Platforme, možete nas kontaktirati na e-mail adresu: info@metaoglasi.com

XI MODIFIKACIJE

Politika privatnosti Metaoglasi.com platforme može biti promenjena. O svakoj značajnoj izmeni Metaoglasi.com će Korisnike obavestiti na adekvatan način: putem e-mail poruke ili zvaničnog obaveštenja putem Metaoglasi.com platforme.

Za svaku promenu ove Politike privatnosti koja bi rezultirala značajnim umanjenjem prava Korisnika Platforme, svi Korisnici će biti adekvatno obavešteni i biće tražen pristanak za nastavak prikupljanja, obrađivanja i korišćenja Metaoglasi.com platforme.

Ova Politika zaštite privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja čime prestaju da važe odredbe prethodne politike zaštite privatnosti.